VEDTÆGTER 2021

 Vedtægterne er vedtaget ved generalforsamlingen den 25 Feb. 2022

§1

Navn

Foreningens navn er GLAMSBJERG PENSIONISTFORENING med hjemsted på formandens adresse.

§2

Formål

Foreningens formål er at samle førtidspensionister/efterlønsmodtagere og pensionister i området for at varetage deres interesser over for offentlige myndigheder og private institutioner.

Foreningen skal medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne samt fremme samarbejde og sammenhold med fælles aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Bestyrelsen bør, hvis et medlem føler sig forurettet i forhold til gældende lovgivning m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til at opnå sin ret, evt. med bistand fra Kredsen eller Danske seniorer,

§3

Medlemskredsen

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der har interesse i foreningens trivsel.

Medlemskabet følger kalenderåret.

§4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Den afholdes hvert år i februar måned og bekendtgøres senest 14 dage før den afholdes ved annoncering i enten dagspresse, ugepresse, medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem.

På generalforsamlingen vælges 7 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis hvert andet år. Og suppleanten vælges for 1 år.

Ligeledes vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, som afgår skiftevis hvert andet år.

Genvalg kan finde sted.

Ægtepar/samboende kan ikke samtidigt vælges til bestyrelsen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer hurtigst muligt sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Generalforsamlingen er kun for medlemmer.

§5

Dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter.:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Vedtægter

6. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af medlemskontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Valg af revisorer samt suppleanter

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens sekretær tager referat af hele mødet, der efterfølgende underskrives af såvel sekretær som dirigent.

Såfremt der ønskes skriftlige, hemmelige afstemninger, skal dette respekteres.

Valg og afstemninger om evt. indkomne forslag afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer

(jfr. dog bestemmelserne i § 6 om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling).

§6

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst 20 af de aktive medlemmer skriftligt begærer ønske herom med fremsendelse af begrundet dagsorden.

Denne skal være formanden i hænde senest 1 måned før den ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§7

Foreningsbestyrelsen og Mødeledelse

Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer også ved sin underskrift foreningen i alle forhold, ligesom formanden leder bestyrelses- og foreningsmøderne.

Bestyrelsen beslutter fordeling af ansvar, kompetence samt arbejdsopgaver.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i kvartalet.

Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med motiveret begrundelse.

Suppleanterne overværer bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

I formandens fravær er næstformanden stedfortræder.

Sekretæren skriver referat ved alle bestyrelsesmøder. Sekretæren sørger for udsendelse af referatet senest en uge efter møde til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter hvert år udgifternes størrelse i forbindelse med rejser, kredsmøder, kongresser m.v. samt møde-, repræsentations-, telefon- og kørselsgodtgørelse m.v.

Sammenslutningens blad er obligatorisk, og betalingen herfor er indbefattet i medlemskontingentet.

§8

Kasserers og Revisors forpligtelser

Kassereren fører foreningens regnskab og foretager ind- og udbetalinger og fører regnskab med bilag herfor.

Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om økonomien på dens møder.

Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i pengeinstitut.

Dog er en kontant kassebeholdning på max. kr. 8.000,- tilladt.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren aflægger hvert år det reviderede regnskab på generalforsamlingen til godkendelse.

§9

Hovedorganisation

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen er tilsluttet Hovedkredsen Danske Seniorer, som har forhandlingsret i forhold til ministerier m.v.

Medlemskabet er bindende for l år ad gangen.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 mdrs. varsel til en 1. januar.

Udmeldelsen sker til kredsformanden og sammenslutningens hovedkontor.

Beslutning om udmeldelse skal - efter indstilling fra en enig bestyrelse - vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og skal på begge generalforsamlinger være godkendt med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på 1 generalforsamling. Her kræves 2/3 godkendelse af de fremmødte, aktive medlemmer.

§10

Vedtægter

Foreningens vedtægter og beslutninger må ikke være i strid med kreds- og landsvedtægter, hvorfor disse altid bør være kendt af bestyrelsen.

§11

Opløsning

Opløsning kan kun foretages efter reglerne i § 10.

Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe beslutning om anvendelse af den tilstedeværende formue.

En betingelse er dog, at formuen anvendes til gavn for Glamsbjerg Pensionistforenings medlemmer.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 25 feb. 2022

Del siden